• 60 jaar ervaring in steen en staal
  • Betalen per factuur
  • Kwaliteit gemaakt in Duitsland

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die u met ons als aanbieder (Ibendahl & Thomsen GmbH) via de website www.gabiona.de afsluit. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het opnemen van door u zelf gebruikte voorwaarden tegengesproken.

(2) Een consument in de zin van de volgende regels is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk noch aan zijn commerciële, noch aan zijn onafhankelijke professionele activiteit kan worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap dat bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn onafhankelijke professionele of commerciële activiteit.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen. Onze aanbiedingen op internet zijn niet bindend en geen bindend aanbod om een contract te sluiten.

(2) U kunt een bindend koopaanbod (bestelling) indienen via het online winkelmandje. Daarbij worden de te koop aangeboden goederen in het"winkelmandje" geplaatst. U kunt via de bijbehorende knop in de navigatiebalk het"winkelmandje" bekijken en op elk gewenst moment wijzigingen aanbrengen. Na het openen van de pagina"afrekenen" en het invoeren van persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendvoorwaarden worden afsluitend alle bestelgegevens nogmaals getoond op de besteloverzichtspagina. Indien u het betalingssysteem SofortPayPal Express gebruikt door op de desbetreffende knop in het winkelsysteem te klikken, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van PayPal. Na een succesvolle aanmelding worden uw bij PayPal bekende adres en accountgegevens weergegeven. Via de knop"verder" wordt u teruggeleid naar onze online winkel op de besteloverzichtspagina. Voordat u de bestelling plaatst, heeft u de mogelijkheid om alle informatie hier opnieuw te bekijken, te wijzigen (ook via de functie"terug" van uw internetbrowser), of de aankoop te annuleren. Door het plaatsen van de bestelling via de knop "kopen" doet u een bindend aanbod aan ons.

(3) Aanvaarding van het aanbod (en dus het sluiten van het contract) vindt plaats direct na bestelling door schriftelijke bevestiging (bijv. e-mail), waarin de uitvoering van de bestelling of levering van de goederen aan u wordt bevestigd (orderbevestiging).
Als u niet het juiste bericht heeft ontvangen, bent u niet langer gebonden aan uw bestelling. Eventueel reeds geleverde diensten worden in dit geval onmiddellijk terugbetaald.

(4) Uw aanvragen voor het opstellen van een aanbieding zijn niet bindend voor u. We zullen u schriftelijk een bindend aanbod doen (bijvoorbeeld per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt accepteren.

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met de sluiting van het contract wordt gedeeltelijk automatisch per e-mail uitgevoerd. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons verstrekt correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch is gewaarborgd en met name niet wordt voorkomen door spamfilters.

§ 3 Individueel ontworpen goederen

(1) U verstrekt ons de informatie, teksten of bestanden die nodig zijn voor het individuele ontwerp van de goederen via het online bestelsysteem of per e-mail uiterlijk onmiddellijk na het sluiten van het contract. Onze eventuele specificaties voor bestandsformaten moeten in acht worden genomen.

(2)U verplicht zich geen gegevens te verstrekken waarvan de inhoud inbreuk maakt op rechten van derden (met name auteursrechten, naamrechten, handelsmerkrechten) of bestaande wetten schendt. U vrijwaart ons uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden die in dit verband worden gedaan. Dit betreft ook de kosten van de wettelijke vertegenwoordiging die in dit verband vereist is.

(3) We controleren de verzonden gegevens niet op juistheid van de inhoud en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten.

(4) Voor zover we teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen en ontwerpen voor u maken in de context van het individuele ontwerp, vallen deze onder het auteursrecht.
Zonder onze uitdrukkelijke toestemming is het gebruik, de reproductie of aanpassing van afzonderlijke onderdelen of volledige inhoud niet toegestaan.
Tenzij anders overeengekomen, geven wij u een onbeperkt recht op het gebruik van de auteursrechtelijk beschermde werken die voor u zijn gemaakt. Het is uitdrukkelijk verboden om de beschermde werken of delen ervan op enigerlei wijze privé of commercieel aan derden ter beschikking te stellen. De overdracht van het gebruiksrecht is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van de volledige betaling van de overeengekomen koopprijs.

§ 4 Speciale overeenkomsten over aangeboden betaalmethoden

(1) Betaling via Klarna Checkout
In samenwerking met Klarna bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. De betaling vindt als volgt plaats aan Klarna:

  • Klarna-factuur: te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. De factuur wordt uitgegeven bij verzending van de goederen en per e-mail verzonden. De factuurvoorwaarden vindt uhier.
  • Klarna-aankoop op afbetaling: met de Klarna-financieringsservice kunt u uw aankoop flexibel betalen in maandelijkse afbetalingen van minimaal 1/24 van het totale bedrag (maar ten minste EUR 6,95). Meer informatie over de Klarna-aankoop op afbetaling, inclusief de algemene voorwaarden en Europese standaardinformatie over consumentenkrediet, vindt u hier.
  • Sofort-overschrijving
  • Creditcard (Visa/Mastercard)
  • Automatische incasso

De keuze aan betalingsopties kan door Klarna worden beperkt afhankelijk van verschillende factoren.

De betalingsopties worden aangeboden als onderdeel van Klarna Checkout. Meer informatie en gebruiksvoorwaarden voor Klarna Checkout vindt u hier. Algemene informatie over Klarna leest u hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de geldende bepalingen voor gegevensbescherming en zoals vermeld in het Privacybeleid van Klarna.

§ 5 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt alleen een retentierecht uitoefenen als het claims betreft uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van de aankoopprijs.

§6 Aansprakelijkheid

(1) We zijn volledig aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, ledematen of gezondheid. Verder zijn wij zonder beperking aansprakelijk in alle gevallen van opzet en grove nalatigheid, frauduleuze verberging van een defect, aanname van garantie voor de aard van het object van aankoop en in alle andere wettelijke gevallen.

(2)De aansprakelijkheid voor defecten binnen het toepassingsgebied van de wettelijke garantie wordt geregeld door de overeenkomstige bepaling in onze klantinformatie (deel II).

(3) Waar sprake is van materiële contractuele verplichtingen, is onze aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid beperkt tot de contractueel typische, voorzienbare schade. Significante contractuele verplichtingen zijn essentiële verplichtingen die voortvloeien uit de aard van het contract en waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar zou brengen, en verplichtingen die het contract ons oplegt op basis van de inhoud ervan om het doel van het contract te bereiken, waarvan de uitvoering in de eerste plaats de juiste uitvoering van het contract mogelijk maakt en op wiens naleving u regelmatig kunt vertrouwen.

(4) In geval van schending van niet-essentiële contractuele verplichtingen is aansprakelijkheid voor licht nalatige plichtsverzuimen uitgesloten.

(5) De datacommunicatie via internet kan niet worden gegarandeerd zonder fouten en/of altijd beschikbaar zijn volgens de huidige stand van de techniek. Wij zijn niet aansprakelijk voor de continue of ononderbroken beschikbaarheid van de website en de daar aangeboden diensten.

§ 7 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover dit niet de bescherming wegneemt die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft (gunstigheidsprincipe).

(2)De plaats van uitvoering voor alle diensten van onze bestaande zakelijke relaties en onze bevoegde rechtbank is ons hoofdkantoor, voor zover u geen consument bent, maar een ondernemer, een publiekrechtelijke entiteit of een speciaal publiekrechtelijk fonds. Hetzelfde is van toepassing als u geen algemene jurisdictie heeft in Duitsland of de EU of de woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de klacht wordt ingediend. Het recht om de rechtbank aan te roepen in een andere wettelijke plaats van jurisdictie blijft onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-kooprecht zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.


II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

Ibendahl & Thomsen GmbH
Dorfstr. 2
24879 Idstedt
Duitsland

Telefoon: 04625/181010
E-mail: info@gabiona.de

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op http://ec.europa.eu/odr.

We zijn bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumenten.

2. Informatie over het afsluiten van het contract

De technische stappen om het contract af te sluiten, het afsluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met § 2 van onze Algemene Voorwaarden (deel I.).

3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1. De contracttaal is Duits.

3.2. De volledige contracttekst wordt niet door ons opgeslagen. Voordat u de bestelling plaatst via het online winkelwagentje, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat de bestelling door ons is ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden per e-mail naar u verzonden.

3.3. In het geval van offerteaanvragen buiten het online winkelwagentjesysteem ontvangt u alle contractgegevens in de vorm van een bindend aanbod in tekstvorm, bijv. per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. Essentiële kenmerken van het product of de dienst

De essentiële kenmerken van het product en/of de dienst zijn te vinden in het respectievelijke aanbod.

5. Prijzen en betaalmethoden

5.1. De prijzen in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten zijn totale prijzen. Ze omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2. De toepasselijke verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen worden opgeroepen via een daarvoor bestemde knop op onze website of in de respectievelijke aanbieding, worden tijdens het bestelproces apart getoond en zijn bovendien voor rekening van u, tenzij gratis verzending wordt beloofd.

5.3. De beschikbare betaalmethoden worden weergegeven onder een overeenkomstige knop op onze website of in de respectievelijke aanbieding.

5.4. Tenzij anders vermeld in de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsaanspraken in het afgesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leverdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een overeenkomstige knop op onze website of in de respectievelijke aanbieding.

6.2. Voor zover u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en accidentele verslechtering van de verkochte goederen tijdens de verzending pas aan u wordt overgedragen bij de overdracht van de goederen, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit is niet van toepassing als u onafhankelijk een transportbedrijf of andere voor de zending verantwoordelijke persoon heeft ingeschakeld dat niet is aangewezen door de ondernemer.

7. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

7.1. Er bestaat een wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2. Als consument wordt u gevraagd om de goederen onmiddellijk bij aflevering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en om ons en de expediteur zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Als u hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

Deze AV en klantinformatie zijn opgesteld door advocaten van de Händlerbund die gespecialiseerd zijn in IT-wetgeving en worden permanent gecontroleerd op wettelijke conformiteit. De Händlerbund Management AG staat garant voor de rechtszekerheid van de teksten en is in het geval van aanmaningen aansprakelijk. Meer informatie vindt u op: http://www.haendlerbund.de/agb-service.

Laatste update: 23-01-2017

Gebruik de online HTML-editorom eenvoudig de inhoud voor uw website te maken. Probeer het gratis en abonneer u op een lidmaatschap als u tevreden bent.

Laatst bekeken
Uw WhatsApp contact naar Gabiona
Gabiona
Gabiona
Hallo, we zijn blij om uw vragen te beantwoorden.
Welkom in onze winkel! Buiten onze openingsuren kan het iets langer duren voor wij uw vraag kunnen beantwoorden.
whatspp icon whatspp icon